انجمن‌های علمی و کانون‌های فرهنگی

کانونهای فرهنگی و انجمن های علمی دانشجویی به منظور رشد خلاقیتهای فرهنگی، سامان بخشیدن به خواسته ها و چالشهای خودانگیخته ی فرهنگی هنری و اجتماعی، حمایت و هدایت دانشجویان در جهت نیل به ازرشهای اسلامی، ارتقاء سطح همکاری جمعی و بسط و تعمیق فرهنگ مشارکت در امور دانشگاه ایجاد شده و در راستای تقویت نهادهای مدنی و غیردولتی و قانونمندی حوزه فعالیتهای فرهنگی دانشجویان بر اساس ضوابط مندرج در آیین نامه های دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی فعالیت می نمایند.

مسئولین کانون‌های فرهنگی و انجمن‌های علمی دانشگاه مذاهب اسلامی نیم سال اول 1401

 • دبیر شورای هماهنگی : آقای سپهر کرمی
 • دبیر انجمن علمی فقه و حقوق : خانم نارین امید
 • دبیر انجمن علمی تاریخ اسلام : خانم هنگامه اسدی
 • دبیر انجمن علمی ادیان و مذاهب : خانم زهرا مزرعه کاظمی
 • دبیر انجمن علمی فلسفه و عرفان : خانم فاطمه اسکندری ثانی
 • دبیر انجمن علمی زبان و ادبیات عربی : خانم بهناز نمازیان
 • دبیر انجمن علمی علوم قرآن و حدیث : خانم الهام حیدریان
 • دبیر کانون سفیران تقریب : آقای سیدعلی اکبر سیدنژاد کوهستانی
 • دبیر کانون هنر و رسانه : خانم لیان محمدمیرزا
 • دبیر کانون کتاب و کتابخوانی مبین : خانم زهره عالی پور
 • دبیر کانون اخلاق و عرفان : آقای محمدحسین بیات
 • دبیر کانون قرآن و عترت : خانم فاطمه منصوری
 • دبیر کانون رشد و نوآوری : آقای میثم ویسی
 • دبیر کانون زبان و فرهنگ ملل اسلامی : _