رشته های تحصیلی

لیست رشته های فعال در دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی

مقطع

رشته تحصیلی

 سرفصل

سیر ارائه دروس

محل اجرا

کارشناسی پیوسته

علوم قرآن و حدیث

سرفصل

سیر ارائه دروس

 تهران / سنندج / گنبدکاووس/  زاهدان

تاریخ اسلام

سرفصل

سیر ارائه دروس

تهران

زبان و ادبیات عربی

سرفصل

سیر ارائه دروس

تهران

فلسفه و عرفان اسلامی

سرفصل

سیر ارائه دروس

تهران

ادیان و مذاهب اسلامی

سرفصل

سیر ارائه دروس

تهران

فقه و حقوق اسلامی (امامیه)

سرفصل

سیر ارائه دروس

تهران /  سنندج / بندرعباس / زاهدان

فقه و حقوق اسلامی (شافعی)

سرفصل

سیر ارائه دروس

تهران/  سنندج/  بندرعباس

فقه و حقوق اسلامی (حنفی)

سرفصل

سیر ارائه دروس

تهران / گنبدکاووس/  زاهدان

کارشناسی ارشد ناپیوسته

علوم قرآن و حدیث

سرفصل

سیر ارائه دروس

تهران

تاریخ اسلام

سرفصل

سیر ارائه دروس

تهران

فلسفه و کلام اسلامی

سرفصل

سیر ارائه دروس

تهران

ادیان ابراهیمی

سرفصل

سیر ارائه دروس

تهران

فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی

سرفصل

سیر ارائه دروس

تهران

فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی

سرفصل

سیر ارائه دروس

تهران

فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی

سرفصل

سیر ارائه دروس

تهران

دکتری تخصصی (Ph.D)

علوم قرآن و حدیث

سرفصل

سیر ارائه دروس

تهران

تاریخ اسلام

سرفصل

سیر ارائه دروس

تهران

فقه و مبانی حقوق اسلامی

سرفصل

سیر ارائه دروس

تهران