رشته های تحصیلی

لیست رشته های فعال در دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی

مقطع

رشته تحصیلی

 

 

کارشناسی پیوسته

علوم قرآن و حدیث

سرفصل

سیر ارائه دروس

تاریخ اسلام

سرفصل

سیر ارائه دروس

زبان و ادبیات عربی

سرفصل

سیر ارائه دروس

فلسفه و عرفان اسلامی

سرفصل

سیر ارائه دروس

ادیان و مذاهب اسلامی

سرفصل

سیر ارائه دروس

فقه و حقوق اسلامی

(امامی ، شافعی، حنفی)

سرفصل

سیر ارائه دروس

کارشناسی ارشد ناپیوسته

علوم قرآن و حدیث

سرفصل

سیر ارائه دروس

تاریخ اسلام

سرفصل

سیر ارائه دروس

فلسفه و کلام اسلامی

سرفصل

سیر ارائه دروس

ادیان ابراهیمی

سرفصل

سیر ارائه دروس

فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی

سرفصل

سیر ارائه دروس

فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی

سرفصل

سیر ارائه دروس

فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی

سرفصل

سیر ارائه دروس

دکتری تخصصی (Ph.D)

علوم قرآن و حدیث

سرفصل

سیر ارائه دروس

تاریخ اسلام

سرفصل

سیر ارائه دروس

فقه و مبانی حقوق اسلامی

سرفصل

سیر ارائه دروس

برای اطلاع از شرایط و نحوه پذیرش اینجا کلیک کنید