اعضای کمیته دستگاهی

کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره دانشگاه مذاهب اسلامی

رئیس کمیته: دکتر محمّدحسین مختاری
رشته تخصصی: فلسفه غرب (هرمنوتیک)
پست الکترونیکی: dr.mokhtari@yahoo.com
عضو و دبیر کمیته: دکتر حجت الله ابراهیمیان
رشته تخصصی: حقوق عمومی
پست الکترونیکی:‌ hojjat49@gmail.com
عضو کمیته: دکتر رضا صابری
رشته تخصصی: مردم شناسی
پست الکترونیکی: -
عضو کمیته: دکتر یحیی جهانگیری
رشته تخصصی: فقه و اصول
پست الکترونیکی: int@mazaheb.ac.ir
عضو و کارشناس مسئول کمیته: دکتر حامد رستمی
رشته تخصصی: فقه و مبانی حقوق اسلامی
پست الکترونیکی: h.rostami1365@gmail.com
  عضو کمیته: دکتر عاطفه زرسازان
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
پست الکترونیکی: zarsazan@gmail.com
 

بازگشت به ابتدا