آشنايی با اداره امور فرهنگی و فوق برنامه

اداره امور فرهنگي و فوق برنامه يكي از ادارات زير مجموعه معاونت دانشجویی و فرهنگی مي باشد.اين اداره متولي برنامه هاي فرهنگي در دانشگاه مذاهب اسلامي است . اداره فرهنگي با تمام توان و امكانات خود از برنامه هاي فرهنگي و طرح هاي پيشنهادي كانون ها و انجمن هاي علمي حمايت خواهد كرد . اين اداره رابط برنامه هاي فرهنگي پيشنهادي از جانب كانون ها ، انجمن هاي و ساير بخش هاي مختلف دانشجويي با مسؤولين دانشگاه مي باشد . وظيفه اداره امور فرهنگي و فوق برنامه علاوه بر نقش اجرائي سازمان دهي فعاليت هاي فوق برنامه دانشجويان و تلاش در جهت مهيا سازي فضاي مناسب براي ابراز علاقه مندي هاي دانشجويان و برطرف كردن آنهاست . در همين راستا اداره امور فرهنگي اقدام به برگزاري برنامه هاي متنوع فرهنگي از قبيل : برگزاري اردوها ، نشست ها ، جشنواره ها و بازديدهاي مختلف و متنوع مي نمايد . علاوه بر اين اداره اقدام به برگزاري كلاس هاي فوق برنامه از قبيل روزنامه نگاري ، خطاطي ، آموزش مهارت هاي قرآني و ... مي كند . تا در كنار فضاي تحصيل دانشگاهي و علمي شاهد ارتقاي مهارت هاي جانبي دانشجويان نيز باشيم .

علامه بر برنامه ريزي هايي كه اداره امور فرهنگي براي دانشجويان در نظر مي گيرد . از پيشنهادات انجمن ها ، كانون ها و ... جهت برگزاري برنامه ها بهره مي گيرد و اين خود مشاركت دانشجويان را مي طلبد .

بازگشت به ابتدا